Medezeggenschapsraad 

Waarom heeft een basisschool een MR?

De Wet op de medezeggenschapsraad (WMS) verplicht elke school om een MR te hebben. Deze wet uit 2006 beschrijft tevens de rechten en plichten van een MR. Wanneer een basisschool bij een stichting met meerdere basisscholen behoort dan is tevens een GMR aanwezig. De GMR is overkoepelend over alle basisscholen die zijn aangesloten bij de stichting.

Waaruit bestaat de MR

Deze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden waaruit de MR bestaat is afhankelijk van de grootte van de school. Bij een school tot 200 leerlingen zullen minimaal 4 leden en maximaal 6 leden deel uit maken van de MR. Bij een school tussen 200 tot 400 leerlingen minimaal 6 leden tot maximaal 8 leden. Een school groter dan 400 leden heeft minimaal 6 leden tot maximaal 10 leden in de MR. Aan personeelsleden en aan ouders wordt gevraagd of er belangstelling is om toe te treden tot de MR. Wanneer het personeelsaantal of het aantal ouders dat zich heeft aangemeld groter is dan het aantal vereiste leden vindt een verkiezing plaats. Zitting in de MR vindt plaats gedurende 3 jaar. Na 3 jaar kan een lid herkozen worden of kan een nieuw lid zijn / haar plaats innemen. De directeur van de school, het bevoegd gezag, maakt geen deel uit van de MR.

Rechten en plichten van een MR

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kunnen voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Op een aantal punten heeft de MR instemmingsbevoegdheid. Ten minste 2/3 van de MR of de geleding die instemmingsbevoegdheid heeft dient akkoord te zijn met het punt voordat het kan worden uitgevoerd.

De MR heeft op een aantal punten instemmingsbevoegdheid. Te denken valt hierbij aan: wijzigen onderwijskundige doelstellingen van de school, wijziging schoolregelement en nog een aantal andere taken.

Daarnaast hebben zij adviesbevoegdheid. Daarbij hoort bijvoorbeeld wijziging of vaststelling van beleid tot het toelaten van leerlingen, het regelen van de vakantie, nieuwbouw en nog vele andere zaken.

De twee geledingen in de MR hebben, zoals je je voorkunt stellen ook hun eigen instemmingsbevoegdheden. De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsbevoegdheid bij vaststellen of wijzigen van hun verlofregeling, maar ook verandering in taakverdeling.

De oudergeleding heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling van de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang en vaststelling van de schoolgids.

Rechten en plichten van bevoegd gezag ten aanzien van de MR

Het bevoegd gezag van de school dient jaarlijks een begroting te overleggen. Zij behoren aan de MR kennis te geven over klachten die zijn binnengekomen en de behandeling daarvan. Het bevoegd gezag geeft inzicht in de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden per groep van de in de school werkzame personen. Hij geeft ten minste inzage in de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van reeds vastgesteld beleid.

Actief deelnemen in de MR

Heb je naar aanleiding van dit artikel zin in deelname aan een medezeggenschapsraad, wacht tot de nieuwe verkiezingen op school en stel je kandidaat. Er zal een wereld voor je opengaan.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Er zijn beslissingen die alleen de school aangaan, maar er zijn ook beslissingen die betrekking hebben op alle scholen van ons bestuur (Meerkring). Onze MR is, samen met een andere Meerkringschool, via één lid vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR, de GMR. In de GMR zitten MR-leden van alle Meerkringscholen. De bespreekpunten van de GMR hebben een schooloverstijgend karakter. Hierbij kan gedacht worden aan: regelingen voor alle leerkrachten, samenwerking met andere instellingen, financiële situatie van alle scholen bij elkaar etc.

Jaarverslagen MR

Hieronder vindt u het jaarverslag van de MR.

Notulen MR

De MR vergaderingen zijn openbaar. Iedereen die er belangstelling voor heeft, mag aanwezig zijn bij een vergadering. Daarom zijn ook de MR notulen hier te lezen.

Jaarverslag MR 2017-2018

Agenda MR 15 oktober 2018

Notulen MR 10 september 2018

Agenda MR 10 september 2018
 
 
 
 
 
 
  

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl