Informatie nieuwe ouders 

Onze school kan elk jaar rekenen op veel belangstelling voor groep 1. Het is daarom goed om vroeg in te schrijven, het liefst als uw kind 3 jaar wordt. De kinderen mogen voordat ze 4 jaar worden 5 hele dagen (10 dagdelen) wennen. Bij aanmelding van een nieuwe leerling hebben ouders een gesprek met een directielid en volgt er een rondleiding door de school. Bij leerlingen die een overstap maken van een andere school, nemen wij contact op met de vorige school en verzamelen we zoveel mogelijk informatie. In samenspraak met de directie kijkt de intern begeleider in welke groep de leerling wordt geplaatst. Alle leerlingen zijn welkom op onze school. Als wij voor kinderen met heel bijzondere hulpvragen of zorg geen passende oplossing kunnen bieden, helpen wij de ouders een andere school te vinden.

De school onderscheidt twee vormen van aanmelden. Ten eerste de aanmelding van een leerling voor groep 1, ten tweede kan er een aanmelding zijn van een leerling die een overstap maakt van een andere school. Onderaan de pagina vindt u de link naar het S.O.P.

Bij aanmelding voor groep 1

Bij aanmelding van een nieuwe leerling voor groep 1 hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Ouders vullen vervolgens een aanmeldformulier in en leveren dit in bij de administratie van de school. Ouders ontvangen een bewijs van aanmelding. Na aanmelding worden ouders uitgenodigd voor een intake-gesprek met de Intern begeleider van de school. Dit gesprek vindt plaats tussen het 3e en 4e levensjaar van de toekomstige leerling. Voorafgaand aan dit intakegesprek krijgen ouders een intake-formulier toegestuurd welke dient als leidraad van het gesprek. Tijdens het intakegesprek worden de succesfactoren op een goede schoolloopbaan in kaart gebracht en samen met ouders besproken. Zijn er twijfels over een succesvolle start dan verkent school samen met ouders de nodige vervolgstappen. Op basis van gegevens uit het intakegesprek wordt de toekomstige leerling op papier geplaatst in één van onze kleutergroepen. Circa twee maanden voor de eerste schooldag worden ouders door de leerkracht benaderd voor het maken van ‘wen’- afspraken.

Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken


Bij aanmelding van een leerling die een overstap wil maken naar onze school, hebben ouders eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Tijdens dit gesprek worden ouders ingelicht over de standaardprocedure bij zogenoemd tussentijds overstappen, deze is;
  • Ouders informeren de school van herkomst dat zij willen overstappen naar een andere school.
  • Nadat de school is ingelicht neemt de intern begeleider van De Vlindervallei contact op met de ‘oude’ school.
  • De Vlindervallei maakt intern op basis van de informatie van ouders, de ‘oude’ school en eventueel derden een zorgvuldige afweging of een overstap kansrijk is.
De volgende aspecten spelen bij deze afweging een rol;
  • Groepsgrootte. De school hanteert een gemiddelde groepsgrootte van 25 lln. per groep.
  • De onderwijsbehoefte van de aangemelde leerling
  • De onderwijsbehoefte van de beoogde groep.
De uitkomst van deze afweging wordt met ouders besproken. In een enkel geval komt het voor dat er op voorhand besloten moet worden dat de school niet in staat is om de onderwijsbehoefte van aangemelde leerling te kunnen bedienen.

Een overstap kan alleen gemaakt worden aan het begin van een nieuw schooljaar (na de zomervakantie). In een uitzonderlijk geval wordt er gezamenlijk gekeken naar een ander startmoment. Uiteraard geldt dit niet in geval van verhuizing.

Als blijkt dat De Vlindervallei niet de onderwijsplek voor uw kind kan bieden, zal de school ondersteunen bij het zoeken naar een passende plek elders.

U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat dit zorgvuldige onderzoek naar een kansrijke overstap enige tijd vraagt. De school houdt hiervoor de wettelijke termijn van 6 weken aan. Voor het verstrijken van het einde van deze termijn geeft de school uitsluitsel over het wel of niet kunnen starten op De Vlindervallei. We hechten er veel waarde aan om geïnteresseerde ouders er op te wijzen dat een aanmelding minimaal zes weken voor de zomervakantie bij de school binnen dient te zijn. Een latere aanmelding wordt derhalve niet meer in behandeling genomen.

Is er plek? Hieronder het overzicht groepsgrootte dd. mei 2019

Schooljaar 18-19

Groep 1/2a

30 lln geen plek - eventuele nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken en indien mogelijk op de wachtlijst geplaatst.

Groep 1/2b

30 lln geen plek - eventuele nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken en indien mogelijk op de wachtlijst geplaatst.

Groep 1/2c

31 lln geen plek - eventuele nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig bekeken en indien mogelijk op de wachtlijst geplaatst.

Groep 3

22 lln: op dit moment geen plek op basis van de onderwijsbehoeften van de groep.

Groep 3/4

26 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep..

Groep 4

25 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep..

Groep 5

27 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep.

Groep 6

24 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep.

Groep 7

28 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep.

Groep 8

25 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep.

 

Verwachting lln-aantallen schooljaar 19-20.

Schooljaar 19-20

Groep 1/2a

start schooljaar 22 lln., einde schooljaar naar verwachting 28-30 lln.

Groep 1/2b

start schooljaar 22 lln., einde schooljaar naar verwachting 28-30 lln.

Groep 1/2c

start schooljaar 23 lln., einde schooljaar naar verwachting 28-30 lln.

Groep 3

29 lln: op dit moment geen plek op basis van de groepsgrootte.

Groep 4

22 lln: op dit moment geen plek op basis van onderwijsbehoeften (ondersteuningsniveau 3) van de groep.

Groep 4/5

26 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met combinatiegroep..

Groep 5

24 lln: op dit moment geen plek op basis van onderwijsbehoeften (ondersteuningsniveau 3) van de groep. 3 leerlingen thans aangemeld, in onderzoek.

Groep 6

27 lln: eventueel plek voor leerlingen voor lln zonder extra onderwijsbehoeften. Combinatie groepsgrootte en reeds aanwezig extra individuele hulpvragen ligt hieraan ten grondslag.

Groep 7

23 lln: eventueel plek voor leerlingen voor lln zonder extra onderwijsbehoeften. Reeds aanwezig individuele en groep gerelateerde hulpvragen liggen hieraan ten grondslag.

Groep 8

28 lln: op dit moment geen plek op basis van groepsgrootte gecombineerd met onderwijsbehoeften van de groep.

 

Opmerkingen bij verwachte leerlingaantallen per groep schooljaar 19-20

·         Voor de groepen 1-2 zijn nog enkele onderwijs plekken vrij (2 tot 4).

·         Na een verwacht leerlingaantal van 30 lln einde schooljaar zal een aangemelde leerling geplaats worden op een wachtlijst. Dit gebeurt in overleg met en na toestemming van ouders.

Grenzen aan onze zorg


Zit uw kind eenmaal op school dan zullen alle medewerkers hun uiterste best doen om het onderwijs en de opvoedingsbegeleiding optimaal te verzorgen. U kunt er op rekenen dat wij alles op alles zetten om uw kind aan het einde van De Vlindervallei-tijd met de grootst mogelijke kansen op succes het voortgezet onderwijs in laten gaan.

Over het algemeen verlopen deze Vlindervallei-jaren naar verwachting, succesvol en in goede harmonie. Echter in een enkel geval komt er zand in motor en lopen leerling, ouders en/of school aan tegen grenzen. Grenzen van zorg en begeleiding. Bent u vooraf nieuwsgierig naar de grenzen die de school hanteert, klik dan op onderstaande link naar ons  Schoolondersteuningsprofiel van de school (het S.O.P.) Op één van de laatste bladzijde van dit document geeft de school onder het kopje ‘grenzen aan onze zorg’ tekst en uitleg.

Voor aanmelding klikt u op de contact button bovenin de balk en vult u uw gegevens in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Schoolondersteuningsprofiel 2018.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl