Ouders

Betrokkenheid en meewerken

Regelmatig contact tussen school en ouders is belangrijk voor een goede begeleiding en ontwikkeling van de kinderen. Kinderen ervaren de belangstelling van hun ouders als heel positief. Een luisterend oor, een verwonderde blik, een schouderklopje en vooral een opsteker (compliment) helpen allemaal mee om met plezier het schoolse werk te doen. Betrokken zijn bij de school beperkt zich niet tot het trouw bezoeken van de ouderavonden en af en toe een gesprek met de leerkracht van uw kind. U kunt ook meewerken aan allerlei activiteiten in de school zoals bij het organiseren van sporten, feesten en schoolreisjes. Daarnaast vragen we soms hulp bij het onderwijs in een groep. Door het bezoeken van de groep van uw kind(eren) tijdens de open ochtenden (afspraak daarnaast behoort altijd tot de mogelijkheden) krijgen ouders een goed beeld van wat er in de klas gebeurt. Actief meepraten en meedenken in de medezeggenschapsraad (MR) is ook een goede manier om de school van een andere kant te leren kennen.

Tevredenheidsonderzoek

Om de twee jaar neemt de school tevredenheidsonderzoek af. In februari 2013 staat volgend nieuw onderzoek gepland. Ouders, kinderen en teamleden worden ondervraagd. Onderwerpen als veiligheid kwaliteit van het lesgeven, hygiëne ed. komen aan bod. De uitslag wordt besproken in de medezeggenschapsraad. Verbeterpunten worden hier geformuleerd en op uitvoering gecontroleerd. De uitslag zullen we alle ouders doen toekomen en op de website plaatsen.

Contact ouders en school

Op verschillende manieren krijgt u informatie over school, via :
  • De jaarkalender, aan het begin van elk schooljaar ontvangen ouders een kalender met de jaarplanning en de verkorte uitgave van de schoolgids.
  • De maandwijzer, aan het begin van elke maand, verschijnt de maandwijzer. Hierin worden belangrijke activiteiten en data vermeld en kan er een oproep worden gedaan aan de ouders voor hulp.
  • De nieuwsbrief, halverwege elke maand ontvangt u de nieuwsbrief. Hierin wordt aanvullende informatie gegeven. (schoolreisjes, sporttoernooien, korte verslagen van een museumbezoek etc.)
  • De schoolkrant, 4 keer per jaar verschijnt een schoolkrant waarin de praktische gang van zaken in de groepen wordt beschreven door de kinderen voor de kinderen en de ouders.
  • De website, met onze website willen we informatie verschaffen over onze school. We informeren u over wie we zijn en wat we doen. We doen dit voor de ouders en de leerlingen van onze school, maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. In 2017-2018 is de site in een nieuw jasje gestoken.
  • Algemene ouderavonden, elk jaar wordt er een informatieavond per groep gehouden. Daarnaast wordt er ook een algemene ouderavond met een bepaald thema gehouden. Alle ouders van de gehele school zijn dan van harte welkom. Ook andere belangstellenden worden er bij uitgenodigd. De ouderavonden gaan over het onderwijs op onze school. Op deze avonden verzorgen leerkrachten en ouders workshops voor de ouders.
  • Open ochtenden, op deze ochtenden kunt u kijken in de klas van uw kind. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd na 15.00 uur in de klas het werk van uw kind bekijken of een praatje maken met de leerkracht.
  • Rapportbesprekingen, het rapport verschijnt voor de groepen 1 t/m 8 twee keer per schooljaar. 3 keer per jaar zijn er oudergesprekken over de vorderingen van uw kind. De leerkracht spreekt dan met de ouders over deze schriftelijke rapportage.
  • Contactmomenten,  Wilt u informatie, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht of de directie. We organiseren ontmoetingsmiddagen voor ouders van de groepen 1 tot en met 8. Verder kunnen zowel ouders als school het initiatief nemen voor een extra gesprek als daar aanleiding voor is. Als er een plan voor extra zorg gemaakt wordt, worden ouders ingelicht en wordt het document ondertekend door ouders.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl