Ouderraad 

Waaruit bestaat de OR

De ouderraad kent een centrale ouderraad en commissies. De centrale ouderraad functioneert als een soort stuurgroep. Elk afzonderlijk lid van de centrale ouderraad heeft de verantwoordelijkheid voor een eigen commissie (bijvoorbeeld de feestcommissie of de sportcommissie). Deze commissies bestaan vervolgens weer uit andere ouders/verzorgers en leerkrachten. De commissie organiseert en voert de activiteit uit conform het draaiboek. Indien nodig wordt dit draaiboek na de evaluatie aangepast voor het volgende schooljaar. De samenstelling van de ouderraad wordt aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt in de jaarkalender en op de website.

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en het schoolreisje wordt geen geld beschikbaar gesteld.

Zonder financiële middelen kunnen wij de activiteiten voor de kinderen niet organiseren, daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze (vrijwillige) bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering in het begin van het schooljaar. Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor de leerlingen uit;
• groep 1 - 7:  € 45,- per kind,
• groep 8:        € 90,- per kind.

U wordt verzocht het bedrag over te maken op rekeningnummer NL73 INGB 0003 9988 89 t.a.v. de ouderraad obs De Vlindervallei. Vergeet bij het overmaken niet te vermelden om welk kind het gaat en in welke groep uw kind zitten.

Algemene ledenvergadering

Elk jaar legt de ouderraad tijdens een jaarvergadering (meestal in september - oktober) verantwoording af over haar activiteiten, besluiten en uitgaven. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Agenda OR 10 oktober 2018

Notulen 12 september 2018

Jaarverslag OR 2016-2017
 
 
 
 
 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl