Ouderraad 

Waaruit bestaat de OR

De ouderraad kent een centrale ouderraad en commissies. De centrale ouderraad functioneert als een soort stuurgroep. Elk afzonderlijk lid van de centrale ouderraad heeft de verantwoordelijkheid voor een eigen commissie (bijvoorbeeld de feestcommissie of de sportcommissie). Deze commissies bestaan vervolgens weer uit andere ouders/verzorgers en leerkrachten. De commissie organiseert en voert de activiteit uit conform het draaiboek. Indien nodig wordt dit draaiboek na de evaluatie aangepast voor het volgende schooljaar. De samenstelling van de ouderraad wordt aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt in de jaarkalender en op de website.

Vacature Voorzitter Ouderraad

 

Ben jij in staat om als voorzitter van een team gemotiveerde ouders/verzorgers een serieuze gesprekspartner voor de schoolleiding en schakel tussen ouders en school te zijn? Beschik je over communicatieve vaardigheden en heb je de tijd om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de Ouderraad? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Algemene informatie 

De Ouderraad bestaat uit 6 ouders/verzorgers en 1 teamlid die verschillende activiteiten bedenken, coördineren, uitvoeren en ondersteunen. Denk hierbij aan activiteiten als het Nationaal schoolontbijt, sinterklaas- en kerstfeest, schoolreizen, schoolfotograaf, de Koningsspelen en het zomerfeest. Dit gaat in samenspraak met school. Tevens beheert de Ouderraad de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de activiteiten. 

 

De basis

Als lid van de Ouderraad ben je een enthousiaste ouder/verzorger die het leuk vindt om een actieve bijdrage te leveren aan het (mede) organiseren van activiteiten en daarin wil meedenken met de school voor één of twee termijnen van 3 jaar. De Ouderraadvergadert circa 8 keer per schooljaar in de avonduren. Als voorzitter van de Ouderraad zorg je samen met de secretaris en penningmeester voor de voorbereiding van de vergaderingen, je begeleidt deze vergaderingen en je zit de Algemene LedenVergadering voor.

Je bewaakt de samenstelling van de Ouderraad en de bijdrage van de individuele

leden. Daarnaast ben je altijd alert op signalen van ouders en kinderen en hiervoor ook goed bereikbaar en onderhoudt je de contacten met de schoolleiding.

 

Interesse 

Een uitgebreide functiebeschrijving is te raadplegen op de website op de pagina van de Ouderraad.

Als je interesse hebt om ons als voorzitter van de Ouderraad te versterken of als je meer informatie wilt over de vacature, stuur dan een bericht naar ouderraad.vlindervallei@meerkring.nl.

Let op: van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij vanaf januari 2019 meeloopt om ingewerkt te worden.

 

Procedure
Tijdens de ALV van 16 oktober 2018 hebben wij als Ouderraad kenbaar gemaakt dat de functie van Voorzitter vacant zal worden door het aankomende aftreden volgend schooljaar van de huidige voorzitter, Annemiek Mooij. Met ingang van 16 oktober is de wervingsperiode gestart. Geïnteresseerden kunnen zich tot de sluitingsdatum van 15 november 2018 kenbaar maken via ouderraad.vlindervallei@meerkring.nl. Na de sluitingsdatum worden de aanmeldingen in behandeling genomen. Mochten er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld zal er een verkiezing plaatsvinden. De aangemelde kandidaten worden vanaf 19 november 2018 in de gelegenheid gesteld om zich voor te stellen en hun motivatie over te brengen aan de kiesgerechtigden (ouders/verzorgers). Vanaf dit moment tot 17 december 2018 kan er gestemd worden, via de stembus bij meester AliOp donderdag 20 december zal de aankomend nieuwe voorzitter bekend gemaakt worden op het informatiebord van de Ouderraad.

Bij het uitblijven van meerdere kandidaten die zich beschikbaar stellen, maar na ontvangst van 1 aanmelding, zal de verkiezing komen te vervallen en zal de enige aangemelde kandidaat de nieuwe voorzitter worden. Dit zal dan op 19 november 2018 bekendgemaakt worden op het informatiebord van de Ouderraad.


Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en het schoolreisje wordt geen geld beschikbaar gesteld.

Zonder financiële middelen kunnen wij de activiteiten voor de kinderen niet organiseren, daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze (vrijwillige) bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering in het begin van het schooljaar. Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor de leerlingen uit;
• groep 1 - 7:  € 45,- per kind,
• groep 8:        € 90,- per kind.

U wordt verzocht het bedrag over te maken op rekeningnummer NL73 INGB 0003 9988 89 t.a.v. de ouderraad obs De Vlindervallei. Vergeet bij het overmaken niet te vermelden om welk kind het gaat en in welke groep uw kind zitten.

Algemene ledenvergadering

Elk jaar legt de ouderraad tijdens een jaarvergadering (meestal in september - oktober) verantwoording af over haar activiteiten, besluiten en uitgaven. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Functieprofiel voorzitter OR de Vlindervallei
 
 
 
 
 
 
 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl